ردیاب‌های خودرو Galileosky

Galileosky OBD-II

Galileosky OBD-II

ردیاب با قابلیت نصب آسان و سریع بر روی پورت OBDII استاندارد خودرو
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
2 Nano-SIM
USB 2.0
Internal memory up to 450 000 points
Supports J1939, J1979 protocols
Eco Driving
Galileosky 7.0

Galileosky 7.0

ردیاب کوچک با آنتن‌های داخلی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire
6 inputs / 4 outputs
2 NanoSIM
Internal memory up to 450 000 points
Remote setting
Galileosky OBD-II

Galileosky OBD-II

ردیاب با قابلیت نصب آسان و سریع بر روی پورت OBDII استاندارد خودرو
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
2 Nano-SIM
USB 2.0
Internal memory up to 450 000 points
Supports J1939, J1979 protocols
Eco Driving
Galileosky 7.0

Galileosky 7.0

ردیاب کوچک با آنتن‌های داخلی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire
6 inputs / 4 outputs
2 NanoSIM
Internal memory up to 450 000 points
Remote setting
Galileosky 7x

Galileosky 7x

ردیاب کوچک با آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
2 CAN
RS 485, RS 232, 1-Wire, Bluetooth 5.0
6 inputs / 4 outputs
2 nano-SIM, USB 2.0
CAN Scanner, Easy Logic, Exigner Driver App
Memory card support up to 512 GB
Galileosky 7x 3G

Galileosky 7x 3G

ردیاب کوچک با آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
2 سیم‌کارت 3G با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
2 CAN
RS-485, RS-232, 1-Wire, Bluetooth 5.0
6 inputs / 4 outputs
3G, 2 nano-SIM, USB 2.0
CAN Scanner, Easy Logic, Exigner Driver App
Memory card support up to 512 GB
Galileosky 7x

Galileosky 7x

ردیاب کوچک با آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
2 CAN
RS 485, RS 232, 1-Wire, Bluetooth 5.0
6 inputs / 4 outputs
2 nano-SIM, USB 2.0
CAN Scanner, Easy Logic, Exigner Driver App
Memory card support up to 512 GB
Galileosky 7x 3G

Galileosky 7x 3G

ردیاب کوچک با آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
2 سیم‌کارت 3G با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
2 CAN
RS-485, RS-232, 1-Wire, Bluetooth 5.0
6 inputs / 4 outputs
3G, 2 nano-SIM, USB 2.0
CAN Scanner, Easy Logic, Exigner Driver App
Memory card support up to 512 GB
Galileosky 7x Plus

Galileosky 7x Plus

ردیاب کوچک با آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, 1-Wire, CAN, Bluetooth 5.0
8 inputs / 4 outputs
2 nano-SIM, USB 2.0
CAN Scanner, Easy Logic, Exigner Driver App
Memory card support up to 512 GB
Galileosky 7x C

Galileosky 7x C

ردیاب کوچک با آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, 1-Wire, CAN
10 inputs / 4 outputs
2 nano-SIM, USB 2.0
CAN Scanner, Easy Logic
Eco Driving Function
Galileosky 7x Plus

Galileosky 7x Plus

ردیاب کوچک با آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, 1-Wire, CAN, Bluetooth 5.0
8 inputs / 4 outputs
2 nano-SIM, USB 2.0
CAN Scanner, Easy Logic, Exigner Driver App
Memory card support up to 512 GB
Galileosky 7x C

Galileosky 7x C

ردیاب کوچک با آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, 1-Wire, CAN
10 inputs / 4 outputs
2 nano-SIM, USB 2.0
CAN Scanner, Easy Logic
Eco Driving Function
Galileosky 7.0 Wi-Fi

Galileosky 7.0 Wi-Fi

ردیاب کوچک با آنتن‌های داخلی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها، انتقال داده از طریق Wi-Fi
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire, Wi-Fi
6 inputs / 4 outputs
2 NanoSIM
Internal memory up to 450 000 points
Remote setting
Galileosky 7.0 Lite

Galileosky 7.0 Lite

ردیاب کوچک با آنتن‌های داخلی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, CAN, USB
6 inputs / 4 outputs
2 NanoSIM
Internal memory up to 450 000 points
Remote setting
Galileosky 7.0 Wi-Fi

Galileosky 7.0 Wi-Fi

ردیاب کوچک با آنتن‌های داخلی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها، انتقال داده از طریق Wi-Fi
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire, Wi-Fi
6 inputs / 4 outputs
2 NanoSIM
Internal memory up to 450 000 points
Remote setting
Galileosky 7.0 Lite

Galileosky 7.0 Lite

ردیاب کوچک با آنتن‌های داخلی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, CAN, USB
6 inputs / 4 outputs
2 NanoSIM
Internal memory up to 450 000 points
Remote setting
Galileosky Base Block Lite

Galileosky Base Block Lite

ردیاب کوچک با بدنه فلزی و آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
1 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, CAN, USB, 1-Wire
4 inputs / 2 outputs
1 micro-SIM
Internal memory capacity up to 450 000 points
Remote configuring
Galileosky Base Block Optimum

Galileosky Base Block Optimum

ردیاب کوچک با بدنه فلزی و آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
1 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire
4 inputs / 2 outputs
1 micro-SIM
Internal memory capacity up to 450 000 points
External microSD card up to 256 GB
Remote configuring, Voice communication
Galileosky Base Block Lite

Galileosky Base Block Lite

ردیاب کوچک با بدنه فلزی و آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
1 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, CAN, USB, 1-Wire
4 inputs / 2 outputs
1 micro-SIM
Internal memory capacity up to 450 000 points
Remote configuring
Galileosky Base Block Optimum

Galileosky Base Block Optimum

ردیاب کوچک با بدنه فلزی و آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
1 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire
4 inputs / 2 outputs
1 micro-SIM
Internal memory capacity up to 450 000 points
External microSD card up to 256 GB
Remote configuring, Voice communication
Galileosky Base Block Wi-Fi

Galileosky Base Block Wi-Fi

ردیاب کوچک با بدنه فلزی و آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
1 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire, Wi-Fi
4 inputs / 2 outputs
1 micro-SIM
Internal memory capacity up to 450 000 points
External microSD card up to 256 GB
Voice communication, Remote configuring
Galileosky Base Block Wi-Fi Hub

Galileosky Base Block Wi-Fi Hub

ردیاب کوچک با بدنه فلزی و آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
1 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire, Wi-Fi
4 inputs / 2 outputs
1 micro-SIM
Internal memory capacity up to 450 000 points
External microSD card up to 256 GB
Remote configuring, Voice communication
Galileosky Base Block Wi-Fi

Galileosky Base Block Wi-Fi

ردیاب کوچک با بدنه فلزی و آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
1 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire, Wi-Fi
4 inputs / 2 outputs
1 micro-SIM
Internal memory capacity up to 450 000 points
External microSD card up to 256 GB
Voice communication, Remote configuring
Galileosky Base Block Wi-Fi Hub

Galileosky Base Block Wi-Fi Hub

ردیاب کوچک با بدنه فلزی و آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
1 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire, Wi-Fi
4 inputs / 2 outputs
1 micro-SIM
Internal memory capacity up to 450 000 points
External microSD card up to 256 GB
Remote configuring, Voice communication
Galileosky Base Block Iridium

Galileosky Base Block Iridium

ردیاب کوچک با بدنه فلزی و آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
1 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS و Iridium
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
Iridium module
RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire
4 inputs / 2 outputs
1 micro-SIM
External microSD card 256 GB and more
Voice communication
Galileosky Base Block Iridium

Galileosky Base Block Iridium

ردیاب کوچک با بدنه فلزی و آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
1 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS و Iridium
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
Iridium module
RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire
4 inputs / 2 outputs
1 micro-SIM
External microSD card 256 GB and more
Voice communication
Galileosky Base Block 3G

Galileosky Base Block 3G

ردیاب کوچک با بدنه فلزی و آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
1 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire, 3G
4 inputs / 2 outputs
1 micro-SIM
Internal memory capacity up to 450 000 points
External microSD card up to 256 GB
Voice communication
Remote configuring
Galileosky v 5.0

Galileosky v 5.0

ردیاب کوچک با بدنه فلزی و آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, CAN, 1-Wire
8 inputs / 4 outputs
2 SIM
Internal memory up to 450 000 points
External microSD card up to 32 Gb
Voice communication
Remote configuring
Galileosky Base Block 3G

Galileosky Base Block 3G

ردیاب کوچک با بدنه فلزی و آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
1 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire, 3G
4 inputs / 2 outputs
1 micro-SIM
Internal memory capacity up to 450 000 points
External microSD card up to 256 GB
Voice communication
Remote configuring
Galileosky v 5.0

Galileosky v 5.0

ردیاب کوچک با بدنه فلزی و آنتن‌های خارجی، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها
2 سیم‌کارت با قابلیت برنامه‌ریزی و امکانات گسترده
دریافت کد خطاهای خودرو در قالب استاندارد OBDII و خواندن اطلاعات کارکرد خودرو و سنسورهای ضروری مانند حجم مخزن سوخت و … از ecu مرکزی خودرو
استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری GPS و GLONASS
کیفیت ساخت و طول عمر بسیار بالا (حداقل 10 سال)
یک سال گارانتی، ساخت روسیه
RS-485, RS-232, CAN, 1-Wire
8 inputs / 4 outputs
2 SIM
Internal memory up to 450 000 points
External microSD card up to 32 Gb
Voice communication
Remote configuring